Habilitacja w Polsce uznawana jest za skostniałą i sztywną formę oceniania kompetencji naukowych człowieka. Nie jest ona sitem, które selekcjonuje pod względem wartości. Nie jest świadectwem dojrzałości naukowej. Tytuł doktora habilitowanego, choć pięknie brzmiący i zapewniający uznanie, oznacza w rzeczywistości spełnienie konkretnych, ale niekoniecznie najwłaściwszych wymagań.


Przygotowanie rozprawy dysertacyjnej, zarówno doktorskiej, jak i habilitacyjnej jest przedsięwzięciem nie tylko trudnym, ale i skompliko­wanym. Może być również rozpatrywane w kategorii projektu. Wymaga ono posiadania nie tylko zasobu wiedzy, czasu czy środków (materialnych, finansowych). Potrzebne jest głębokie przeświadczenie osoby podejmu­jącej trud napisania rozprawy dysertacyjnej o własnych możliwościach (predyspozycjach) naukowo - badawczych. Inną kwestią jest znajomość obowiązujących uregulowań prawnych i zwyczajowych dotyczących szeroko rozumianej dysertacji, zarówno pod względem organizacyjnym, formalnym, jak i merytorycznym.

Rozprawa habilitacyjna — powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Rozprawę ha­bilitacyjną może stanowić:

  • powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;
  • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jeżeli spełnia wymaganie określone w ustawie;
  • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadającym wymaganiu określonemu w ustawie.

Rozprawa habilitacyjna powinna być dowodem znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej lub artystycznej. Musi zawierać sformuło­wanie, analizę i w określonych dyscyplinach rozwiązanie nowego problemu naukowego lub artystycznego, ważnego dla rozwoju dyscypliny nauki lub sztuki, bądź rozwiązanie problemu znanego już, lecz dotychczas nie rozstrzygniętego.  Link do rozporządzenia.

Napisz do nas zapytanie ew. prośbę o wycenę
HABILITACJA - od Startu do Celu - - Tworzymy Twoją przyszłość