Akty prawne

Przepisy dotyczące stopni i tytułów naukowych w Polsce regulują następujące akty prawne:

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na­ukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r. poz. 595),
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkol­nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 84 z dnia 21 kwietnia 2011 r. poz. 455).

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U. 2004, nr 21, poz. 194),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycz­nia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynno­ści w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2004, nr 15, poz. 128),
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przepro­wadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2005, nr 252, poz. 2125),
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło­wego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2006, nr 153, poz. 1094),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2003, nr 178, poz. 1741),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. 2006, nr 37, poz. 255),
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1865),
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfi­kacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1229),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakre­sie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. 2005, nr 104, poz. 874), 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grud­nia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskane za granicą (Dz.U. 2007, nr 233, poz. 1714).

Akty prawne Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

 1. Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upraw­nionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.R 2010, nr 46, poz. 643),
 2. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 paź­dziernika 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.R 2005, nr 79, poz. 1120),
 3. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.R 2008, nr 97, poz. 843),
 4. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.R 2010, nr 46, poz. 636),
 5. Pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do jednostek or­ganizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego: – z dnia 14 października 2005 (dot. przewodów habilitacyjnych).