Problem wyboru dyscypliny naukowej w habilitacji

Problem wyboru dyscypliny naukowej w habilitacji

Wskazanie dyscypliny naukowej, w której habilitant zamierza przeprowadzić postępowanie habilitacyjne i przedstawić swoje osiągnięcie naukowe, jest niezmiernie istotne. Umiejscowienie podejmowanych przez habilitanta badań w określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz określenie jego wkładu w rozwój tej dyscypliny jest dopełnieniem procesu badawczego i jednocześnie warunkiem wszczęcia postępowania habilitacyjnego. Nie jest to jednak prosta decyzja, zwłaszcza gdy podejmowane zagadnienie pojawia się w różnych kontekstach w różnych dziedzinach nauki lub jest interdyscyplinarne. Należy…

Organizacyjne aspekty habilitacji

Organizacyjne aspekty habilitacji

Przystępując do pracy nad habilitacją, naukowiec staje przed problemem wyboru tematyki i konsultanta. Podjęta przez niego tematyka powinna charakteryzować się wspomnianą już wcześniej oryginalnością oraz wnosić znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej. Powinna zatem zapewnić osiągnięcie poznawcze, np. w postaci poznania nieznanych faktów, procesów i zjawisk naukowych. Podkreśla się też, że celem pracy habilitanta powinno być opracowanie nowych pojęć bądź ich układów, modeli, systemów i wzorów opartych na odzwierciedleniu…

Habilitacja – kariera naukowa w Polsce

Habilitacja – kariera naukowa w Polsce

Kariera naukowa jest ściśle związana ze zdobywaniem stopni i ty­tułów naukowych, dając podstawy do zajmowania coraz wyższej pozycji w świecie nauki oraz związanych z tym uprawnień (np. do samodzielne­go wychowywania młodych naukowców), ale też pewnych obowiązków. Analizując problem kariery naukowej historycznie, należy stwierdzić, że jej kształt ulegał dość licznym zmianom.             Polska również znajduje się w okresie zmian modelu kariery nauko­wej nauczycieli akademickich. Zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o stopniach…

Realizacja pracy habilitacyjnej

Realizacja pracy habilitacyjnej

Uwarunkowania prawne habilitacji Stopień doktora habilitowanego jest najwyższym stopniem w polskim systemie naukowym. Zgodnie z ustawą może go uzyskać osoba, która posiada stopień doktora nauk i swoją twórczą pracą oraz aktywnością naukową, po uzyskaniu doktoratu, wniosła znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej. Potwierdzeniem aktywności naukowej powinien być dorobek naukowy oraz praca habilitacyjna przedłożona radzie naukowej posiadającej uprawnienia habilitacyjne. Wymagania formalne i zwyczajowe nakazują, by stopień doktora habilitowanego nadawano osobom…

Habilitacja w nowym trybie – komunikaty | rozporządzenia | ustawy

Habilitacja w nowym trybie – komunikaty | rozporządzenia | ustawy

Na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stopień doktora habilitowanego nadawany jest w drodze postępowania habilitacyjnego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która: posiada stopień doktora; oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej; wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną. Osiągnięciem naukowym lub artystycznym…