Habilitacja w nowym trybie – komunikaty | rozporządzenia | ustawy

Habilitacja w nowym trybie – komunikaty | rozporządzenia | ustawy

Na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stopień doktora habilitowanego nadawany jest w drodze postępowania habilitacyjnego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

  • posiada stopień doktora;
  • oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej;
  • wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

Osiągnięciem naukowym lub artystycznym może być:

  • dzieło opublikowane w całości lub zasadniczej części lub jednotematyczny cykl publikacji;
  • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
  • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Oto wykaz najważniejszych komunikatów, rozporządzeń i ustaw dotyczących nowego trybu habilitacji:

Komunikat nr 3⁄2012 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – link
Komunikat nr 4⁄2014 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – link
Komunikat nr 6⁄2011 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – link
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego – link
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. – link
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – wykaz dyscyplin. – link
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki – link